Cele

Głównym celem Stowarzyszenia będzie:

 • upowszechnianie wartości patriotycznych nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i identyfikowania się z bezpieczeństwem narodowym;
 • wspieranie postaw i działań obywatelskich mających na celu wzmacnianie bezpieczeństwa narodowego;
 • eksponowanie ochrony wolności i praw człowieka w kontekście bezpieczeństwa narodowego;
 • prowadzenie działalności na rzecz aktywnego wspierania działań związanych z transformacją systemu bezpieczeństwa narodowego;
 • promowanie nowych opracowań i wspieranie realizacji strategii bezpieczeństwa narodowego;
 • popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i jego aktualnych zagrożeń;
 • propagowanie informacji i kształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz procesami bezpieczeństwa zachodzącymi w administracji państwowej, samorządowej, służbach mundurowych oraz u przedsiębiorców;
 • prowadzenie działalności na rzecz popularyzowania wiedzy z zakresu historii oraz tradycji bezpieczeństwa narodowego;
 • wspieranie realizacji procesów bezpieczeństwa u przedsiębiorców, zwłaszcza tych o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego;
 • współdziałanie i wspieranie działalności organów państwowych, samorządu terytorialnego i organizacji społeczno – zawodowych w zakresie organizacji procesów zarządzania bezpieczeństwem mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo narodowe.

Stowarzyszenie swe cele będzie realizowało poprzez:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie: konferencji, kursów, wystaw, pokazów, odczytów, sympozjów, seminariów itp.;
 • popularyzację wiedzy na temat strategii bezpieczeństwa narodowego, jego transformacji i realizacji;
 • współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się podobną problematyką jak Stowarzyszenie;
 • uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących wdrażania rozwiązań mających na celu realizację strategii bezpieczeństwa narodowego;
 • podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej fachowców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie zawodowe może zostać wykorzystane w budowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego oraz jej wdrażaniu w życie;
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych i instruktażowych z zakresu procesów i procedur bezpieczeństwa mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe;
 • organizowanie doradztwa i konsultingu oraz pośrednictwa dla systemowych rozwiązań organizacyjnych bezpieczeństwa narodowego;
 • eksponowanie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa narodowego i jego zagrożeń podczas targów;
 • promowanie najnowszych technologii, systemów i rozwiązań organizacyjnych służących bezpieczeństwu narodowemu;
 • wspieranie jednostek organizacyjnych zajmujących się wysokimi i zaawansowanymi technologiami mogącymi mieć znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli.

Deklaracja członkowska SWBN