Walne Zebranie Członków SWBN

Walne Zebranie Członków SWBN

W dniu 2 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Zebraniu przewodniczyła Pani Elżbieta Bińczyk.  Po zaakceptowaniu regulaminu i porządku obrad wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.

Następnie Prezes Zarządu zapoznał uczestników zebrania ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu SWBN za 2020 i 2021 rok. Pokrótce omówił, co zorganizowaliśmy w ostatnich 2 latach działalności,  jakie były przedsięwzięcia, w których brali udział przedstawiciele SWBN.

Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który na podstawie przeprowadzonej kontroli przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia w latach 2020-2021, a mianowicie: ilość posiedzeń Zarządu, Ilość podjętych uchwał, sposób prowadzenia dokumentacji.

Przyjęto uchwały:

  • Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu SWBN w 2020 i 2021 roku.
  • Uchwała nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 i 2021 rok.
  • Uchwała nr 3 o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

Następnie dokonano głosowania i wybrano nowe władze SWBN na kadencję 2022-2026.

Skład Zarządu w nowej kadencji: Tadeusz Koczkowski, Paweł Pruszyński, Tadeusz Donocik, Michał Gawroński, Beata Drzazga.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Elżbietę Bińczyk, Tadeusza Brola, Zenona Wojtanisa.

Po ogłoszeniu wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej podjęto uchwały:

  • Uchwała nr 4 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kadencję w latach 2022-2026
  • Uchwała nr 5 w sprawie wyboru członków Zarządu na kadencję w latach 2022-2026
  • Uchwała nr 6 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję w latach 2022-2026

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu i przedstawił plan działania SWBN w 2022 roku i podjęto stosowną uchwałę.

This post was written by