Polecamy wybrane publikacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Polecamy wybrane publikacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1

Jacek Derlacki, Waldemar Kaczorowski, Dariusz Lizakowski Zarządzanie kryzysowe

Sebastian Wojciechowski Terroryzm. Analiza pojęcia

Tomasz Nalepa, Stanisław Popiel Terroryzm chemiczny


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym. Cz. I

Przemysław Ligenza, Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Jan Szymanowski Zapasy prekursorów bojowych środków trujących i niebezpiecznych substancji chemicznych a terroryzm

Piotr Mickiewicz Terroryzm morski i piractwo. Analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na wybranym przykładzie

Tomasz Szewczyk, Maciej Pyznar Ochrona infrastruktury krytycznej a zagrożenia asymetryczne

Andrzej Krzak Terrorystyczna i wywrotowa działalność organizacji komunistycznych w Polsce w latach 1921-1939

Agata Furgała, Damian Szlachter, Anna Tulej, Paweł Chomentowski System antyterrorystyczny Wielkiej Brytanii. Wybrane zagadnienia

Andrzej Makarski Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania 

Antoni Podolski Miejsce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej


TERRORYZM – MATERIA USTAWOWA (wydanie specjalne)

Robert Drzazga Konwencje antyterrorystyczne ONZ – charakterystyka oraz zakres zobowiązań nałożonych na państwa

Prof. dr hab. Krzysztof Indecki Stosowanie praw człowieka wobec sprawców aktów terrorystycznych

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Mickiewicz Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu i konsekwencji ataku terrorystycznego na polskich akwenach morskich. Analiza prawna i postulowany model organizacyjny


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 3

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym CZ. II

Agata Furgała, Damian Szlachter, Anna Tulej, Paweł Chomentowski System antyterrorystyczny Republiki Francuskiej 

Danuta Gibas-Krzak Działalność terrorystyczna i dywersyjno-sabotażowa nacjonalistów ukraińskich w latach 1921 – 1939


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 4

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym

Artur Jasiński Techniczne środki zabezpieczania budynków przed atakiem terrorystycznym 

Jacek Kędzierski, Krzysztof Jurczuk Główne formy i grupy zagrożeń występującew obrocie pocztowo-kurierskim

Aleksandra Tucholska-Lenart Wykorzystanie metod biologii molekularnej w identyfikacji ofiar katastrof masowych i ataków terrorystycznych

Kamila Sacewicz Propozycje poprawy skuteczności reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze terrorystycznym

Piotr Potejko, Ilona Idzikowska Międzynarodowy Warsztat Ekspercki pt. „Antyterrorystyczna polityka informacyjna – najlepsze praktyki i wyzwania”. Emów 2011

Agnieszka Zabielska, Michał Wizor Realizacja przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektu: „Działania Antyterrorystyczne podczas Międzynarodowych Imprez Sportowych. Rola Narodowych Centrów Antyterrorystycznych”


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 5

Henryk Urbaniak Kontrola bezpieczeństwa ruchu lotniczego realizowana przez Straż Graniczną

Artur Jasiński Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeństwa” stosowana w zabezpieczeniu antyterrorystycznym amerykańskich miast metropolitalnych

Krzysztof Izak Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju 

Kamil Nowak Kilka uwag na temat znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także nowych obowiązków, jakie nałożyła ona na przedsiębiorców

Dominika Słapczyńska Międzynarodowe warsztaty na temat oceny wiarygodności w walce z terroryzmem

Kazimierz Mordaszewski Porozumienie o wymianie informacji między Centrum Antyterrorystycznym ABW a Centrum Sprawdzeń Antyterrorystycznych USA


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 6

Piotr Pomianowski, Ewa Maćkowiak Zwalczanie finansowania terroryzmu w świetle prawa obowiązującego w Polsce i we Francji

Krzysztof Izak Wpływ sytuacji w zachodniej strefie Sahary i Sahelu na wzrost zagrożenia terroryzmem 

Iwona Jankowska-Czyż Przygotowanie Wielkiej Brytanii do przeciwdziałania terroryzmowi


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 7

Bartosz Jagodziński Rola wywiadu finansowego w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy i w jego zwalczaniu

Krzysztof Izak Stanisław Kosmynka „Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida”

Piotr Potejko Kuba Jałoszyński „Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego”

Adam Dytkowski Siły zbrojne w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 8

Mirosław Sadowski Dżihad – Święta wojna w islamie 

Kacper Rękawek Przyczynek do badań nad przywództwem w organizacjach terrorystycznych

Magdalena Adamczuk Czeczeńskie kobiety w strategii działania bojowników kaukaskich

Tomasz Safjański Efektywność działań operacyjnych Europolu w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego – próba oceny

Maciej Musiejko  Zjawisko cyberterroryzmu w polskim prawie karnym 

Jarosław Szatkowski  Dwudziestolecie jednostki antyterrorystycznej UOP-ABW (1993–2013)


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO  9

Jarosław Tomasiewicz Nowa populistyczna prawica jako źródło zagrożenia terrorystycznego w Europie

Krzysztof Izak Radykalny islam na Bałkanach źródłem konfliktów społecznych i terrorystycznego zagrożenia dla Europy

Tomasz Kijewski – Atak terrorystyczny na kompleks gazowy Tiquentourine w In Amenas w Algerii w styczniu 2013 r. jako przykład nowych zagrożeń dla energetycznej infrastruktury kryczycznej i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 10

Krzysztof Izak, Maciej Kluczyński – Handel narkotykami jako źródło finansowania terroryzmu

Maciej Aleksander Kędzierski – Sieciowość współczesnych organizacji przestępczych funkcjonujących w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Milena Szymańska – Eksplozja terroryzmu w USA a przekształcenia w amerykańskich służbach specjalnych po 11 września 2001 r. 


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 11

Michał Wojnowski – Terroryzm w służbie geopolityki. Konflikt rosyjsko-ukraiński jako przykład realizacji doktryny geopolitycznej Aleksandra Dugina i koncepcji „wojny buntowniczej” Jewgienija Messnera

Mirosław Sadowski – Tablighi Jama’at – globalny ruch misyjny czy zaplecze islamskiego terroryzmu?

Jarosław Tomasiewicz – „Od skrytobójstwa do miatieżewojny. Ewolucja terroryzmu politycznego w Europie – aspekty ideologiczne, taktyczne i organizacyjne”

Tomasz Aleksandrowicz – Katarzyna Maniszewska „Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii”

Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zieliński – Jarosław Cymerski, „Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej”

Marcin Gurbich – Wirtualna przestrzeń jako płaszczyzna działań terrorystycznych z użyciem substancji i materiałów wybuchowych

Magdalena Ziółek – Qigipirate jako przykład planu zapobiegania i zwalczania terroryzmu we Francji


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 12

Artur Jasiński Wpływ zabezpieczeń antyterrorystycznych na architekturę współczesnych ambasad amerykańskich

Tomasz Safjański, Damian Szlachter Multiagencyjna współpraca międzynarodowa w walce z terroryzmem na przykładzie Europolu

Krzysztof Izak Nie tylko islam. Ekstremizm i terroryzm religijny

Anna Szuba-Boroń Artur Jasiński, „Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestań publiczna –budynek”


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 13

Michał Piekarski Ewolucja taktyki terrorystów po roku 2001

Wiktor Matyja – Media – obosieczna broń w walce z terroryzmem. Próba charakterystyki na przykładzie prasowych i telewizyjnych doniesień o zamachu w Bostonie


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 15

Elżbieta Posłuszna – Terroryzm w czasach globalizacji. Przyczynek do rozważań nad wojnami czwartej generacji

Jakub Dej – Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w świetle polskiego prawa krajowego

Zbigniew Małysz – Sprawozdanie z eksperckiego seminarium dyskusyjnego pt. „Jaka powinna być polska ustawa antyterrorystyczna?” zorganizowanego przez Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 16

Robert Borkowski , Daniel Estulin  „W imię Allaha. Jak Zachód stworzył, sponsorował i rozpętał piekło islamskiego terroru”

Dorian Duda – Operacyjne metody zwalczania terroryzmu w świetle polskiego i niemieckiego procesu karnego


Analiza rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania służb specjalnych w wybranych państwach (wydane specjalne)

link do opracowania


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 17

Krzysztof Izak Ograniczenia i problemy w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości imigrantów w Europie

Małgorzata Kudzin-Borkowska „Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia”, Jarosław Stelmach (red.)

Kamil Gefert – Europejski model ochrony lotnictwa cywilnego przed terroryzmem i innymi bezprawnymi integracjami na przykładzie Polski

Krzysztof Izak – Restraints and problems in the field of combating terrorism and crimes done by immigrants in Europe


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 18

Sławomir Gładysz Zakres uprawnień organów państwa w świetle zagrożenia terrorystycznego

Krzysztof Izak Charles Townshend, „Terroryzm”

Sławoimr Gładysz – Counter-terrorism powers of national authorities


PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 19

Krzysztof Izak – Co po Islamskim Państwie Kalifatu? Stan obecny i kierunki rozwoju zagrożeń terrorystycznych

Danuta Gibas-Krzak Terroryzm na Bałkanach. Geneza – nurty – prognozy

Tomasz Safjański Rozpracowywanie działalności terrorystycznej w ramach Europolu –uwarunkowania prawne i praktyczne

Witold Ostant Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Oblicza współczesnego terroryzmu”

Krzysztof Izak – What happens after the Islamic State of Caliphate is destroyed? Current state and trends in global terrorism threats

Danuta Gibas-Krzak – Terrorism In the Balkans. Genesis – types – prognoses

Tomasz Safjański – Exposing terrorist activity be Europol – Legal nad practical considerations

Witold Ostant – The minutes from the Polish nationwide conference “Picture of the current terrorism phenomenon

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 20

Jacek Dziewanowski – Magazyn AQAP „Inspire” narzędziem motywującym do podjęcia działań terrorystycznych

Dariusz Pożaroszczyk – Kwalifikacja prawna propagowania idei zbrojnego dżihadu oraz rozpowszechniania innych materiałów ułatwiających działalność terrorystyczną

Karolina Wojtasik – Pozorowana sytuacja zakładnicza i jej konsekwencje. Zamach w Orlando (USA, Floryda)

Anna Łasińska – Szkolenie z zakresu reagowania na zdarzenia z udziałem czynnika CBRN

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 21

Krzysztof Izak – Sieć ekstremizmów religijnych i politycznych. Sojusznicy i wrogowie

Piotr Kosmaty – Penalizacja procesu przygotowawczego do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym

Robert Borkowski – Recenzja: Łukasz Szymankiewicz, „Terroryzm lotniczy wobec Izraela”

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 22

Dariusz Gradzi – FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych

Monika G. Bartoszewicz – Siła czy przesilenie? Działalność i znaczenie Państwa Islamskiego

Krzysztof Izak – Recenzja: Magdalena El Ghamari, Cool jihad

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 23

Krzysztof Izak – Wpływ pandemii COVID-19 na radykalizację postaw i terroryzm

Amelia Tomalska – Ewaluacja celów ataku terrorystycznego w przestrzeni publicznej przy zastosowaniu modelu EVIL DONE

 

Źródło: https://tpcoe.gov.pl/cpt/materialy/1556,Wybrane-publikacje-Agencji-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego.html

 

This post was written by